Tags: Kuźniczka | podchodowla ryb | wylęgarnia ryb

Gospodarstwo nasze zajmuje powierzchnię 50,05 ha. W skład gospodarstwa wchodzą min wylęgarnia i podchodowla ryb zlokalizowana w Jaryniu i stawy pstrągowe położone nad rzeką Bukówką w miejscowości Kuźniczka. 

Działające na podstawie decyzji Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego - pozwolenie wodnoprawne zezwalające na pobór wód z rzeki Bukówki do celów rybackich do 2020 roku /OS.V.6223/43/2001/ i decyzji Wojewody Wielkopolskiego ustanawiającego dla tych stawów obręb hodowlany /SR-VII-6-6050-47Q2/ oraz około 40 ha stawów typu karpiowego. Hodowla w stawach trwa nieprzerwanie od 1999 roku. Wylęgarnia i podchowalnia działają od 2003. Obiekt w Jaryniu jest zaliczany do najnowocześniejszych tego typu w akwakulturze w Polsce. Działa na zasadzie recyrkulacji wody. Zasilanie w wodę odbywa się ze studni głębinowej. Posiada generator tlenu o wydajności 5 kg. czystego tlenu na godzinę, jest wyposażony w awaryjne źródło zasilania w energię elektryczną. Wszystkie obiegi wody posiadają stały monitoring podstawowych parametrów chowu. parametry tj. temperatura, poziom wody, tlenu, przepływy są sterowane automatycznie. Wyposażenie w baseny i instalacje wykonane z poliestrów umożliwia spełnienie najwyższych standardów sanitarnych. Składa się z dojrzewalni tarlaków, wylęgarni- hali inkubacji i podchowalni narybku. Dojrzewalnia tarlaków jest wyposażona w dwa niezależne obiegi wody. Każdy z nich jest wyposażony w baseny do przetrzymywania tarlaków z możliwością regulacji temperatury, natlenienia, oświetlenia. Pozwala to na dowolną regulację podstawowymi parametrami środowiska. Dzięki temu jest możliwość efektywnego przeprowadzania sztucznych rozrodów wielu gatunków ryb. Jednocześnie można przygotować do sztucznego tarła kilkaset kg tarlaków. Wylęgarnia - hala inkubacji jest wyposażona w dwa niezależne obiegi wody. Każdy z nich posiada 40 szt. aparatów inkubacyjnych typu Weissa. Woda używana do inkubacji jest dezynfekowana promiennikami UV. Poprawia to znacząco udatność inkubacji. Istnieje możliwość dowolnej regulacji podstawowych parametrów inkubacji ikry w zależności od wymagań poszczególnych gatunków. Jednorazowo można inkubować około 250 litrów ikry. Podchowalnia to miejsce, w którym przebywają ryby od chwili wylęgu do czasu ich sprzedaży. Wyposażenie jej to cztery niezależne obiegi wody. Każdy z nich to od kilku do kilkudziesięciu basenów podchowowych posiadających biofiltr do oczyszczania wody, pompy recyrkulacyjne, regulacje temperatury, natlenienia wody, przepływów. Jednocześnie można podchowywać do 4 ton materiału zarybieniowego. Gospodarstwo posiada specjalistyczny transport o różnej ładowności do przewozu ryb. Są to 3 samochody wyposażone w izotermiczne baseny z natlenieniem wody. W tym terenowe umożliwiające dowóz materiału zarybieniowego nawet do miejsc trudno dostępnych.